Friday, October 19, 2018

dil ke har gaam ko...

dil ke har gaam ko tere naam kiya hai
tum tak hi chala hai, gar dil ye chala hai

- kaunquest 

No comments: